Codi Ètic

UNIFORMITAT: els entrenaments, desplaçaments i partits dels jugadors/es del CF TORTOSA EBRE, s’hauran de realitzar obligatòriament amb la roba oficial del club.

DISPONIBILITAT, COMPROMÍS I DISCIPLINA DELS JUGADORS/ES: els jugadors/es pertanyen al Club i queden a disposició de la direcció i coordinació esportiva que determinarà l’equip que els assigna i, si s’escau, si és necessària la seva participació en altres equips del Club. Els jugadors/es han d’assistir a tots els entrenaments i partits als que estiguin convocats, autonomía per poder desplaçar-se i, en el cas de no poder fer-ho, han de trucar a l’entrenador o delegat corresponent.

PUNTUALITAT: els jugadors/es han de ser puntuals als entrenaments, a les convocatòries de partits i als actes que el Club pugui organitzar. En els desplaçaments fora de la Zona Esportiva Municipal podran ser acompanyats/des pel seu entrenador, coordinador o representant del Club si el mateix/a jugador/a i/o pares i familiars així ho demanen. Igualment, en el cas de que el Club ho consideri convenient, els jugadors/es podran ser acompanyats per membres de la directiva del club.

COMPORTAMENT: tots els jugadors/es del Club, com a membres i representants del mateix, es comportaran correctament tant dins com a fora del terreny de joc, en compliment dels valors esportius que el Club vol defensar i fomentar. En el cas que algun jugador/a cometi un acte de mal comportament durant la seva estada a les instal·lacions esportives (malmetre les instal·lacions i/o el material del Club, etc..), les famílies s’hauran de fer responsables ètica i econòmicament davant del Club.

CODI ÈTIC: d’obligada acceptació i compliment per tots els membres del Club (jugadors/es, pares i familiars, cos tècnic en general i junta directiva). Els membres de nova incorporació signaran el Codi Ètic alhora que fan la primera inscripció i amb la resta de documentació. Amb la inscripció anual a través de la web del club, en quedarà renovat el compromís. Disponible també a la web del Club.

COMUNICACIÓ: els pares que vulguin comentar qualsevol aspecte esportiu relacionat amb els seus fills/filles ho faran adreçant-se al director Esportiu o coordinador corresponent. En el cas de que la dirección esportiva o la coordinació esportiva i/o entrenadors vulguin comentar algun aspecte en concret d’un jugador/a ho faran directament a aquest/a i, si ho creuen convenient, als seus pares de forma individualitzada. Les comunicacions d’interès general es faran normalitzadament via whatsapp, telegram, correu electrònic, telèfon o document entregat al jugador/a, segons sigui el cas.

FITXES FEDERATIVES: la tramitació de la fitxa federativa cada temporada davant la FCF, és requisit indispensable per jugar. Els jugadors/es i les famílies hauran de presentar el resguard d’inscripció al seu entrenador abans del primer partit de lliga oficial. En cas contrari, el Club no podrà assegurar la tramitació de la fitxa a temps per l’inici de temporada.

COMPROMÍS DEL CLUB: el compromís del Club amb el jugador/a serà inicialment d’una temporada, adquirit a través de la present inscripció.